نام نویسنده : بابک نجفی ها
ناشر : سازمان زمین شناسی
تاریخ نشر : دى 1395
عنوان : گزارش نقشه ژئومورفولوژی1:100000ساری
شرح مختصر :
این گزارش مربوط به نقشه ژئومورفولوزی 1:100000شهر ساری و اطراف آن میباشد که با هدف شناسای عوارض ژئومورفولوژی بوده که در سال 1389به چاپ رسیده است.