نام نویسنده : علیرضا صالحی پورمیلانی
ناشر : تحلیل فضایی علمی پژوهشی مخاطرات محیطی
تاریخ نشر : دى 1395
عنوان : ،استفاده از نرم افزار ComMIT در پهنه بندی خطر سونامی در سواحل جاسک، تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، سال اول، شماره پیاپی 2، تابستان
شرح مختصر :
استفاده از نرم افزار ComMIT در پهنه بندی خطر سونامی در سواحل جاسک، تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، سال اول، شماره پیاپی 2، تابستان