نام نویسنده : علیرضا صالحی پورمیلانی
ناشر : علمی پژوهشی اطلاعات جغرافیایی
تاریخ نشر : دى 1395
عنوان : تفکیک محیط های ژئومورفولوژی ساحلی با استفاده از تصاویر ماهواره ای IRS(مطالعه موردی، بندر دیر بوشهر)
شرح مختصر :
تفکیک محیط های ژئومورفولوژی ساحلی با استفاده از تصاویر ماهواره ای IRS(مطالعه موردی، بندر دیر بوشهر)