نام نویسنده : علیرضا صالحی پورمیلانی
ناشر : هیدروژئوورفولوژی علمی پژوهشی
تاریخ نشر : دى 1395
عنوان : ، باز سازی پالئو هیدرولوژی و پالئواکولوژی دریاچه ارومیه در کواترنری با مطالعه پادگانه های دریاچه ای
شرح مختصر :
، باز سازی پالئو هیدرولوژی و پالئواکولوژی دریاچه ارومیه در کواترنری با مطالعه پادگانه های دریاچه ای