نام نویسنده : علیرضا صالحی پورمیلانی
ناشر : فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی 1394
تاریخ نشر : دى 1395
عنوان : بازسازی سطوح دیرینه دریاچه ارومیه در کواترنری با مطالعه پادگانه های دریاچه ای
شرح مختصر :
بازسازی سطوح دیرینه دریاچه ارومیه در کواترنری با مطالعه پادگانه های دریاچه ای