نام نویسنده : علیرضا صالحی پورمیلانی
ناشر : مجله علمی و پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست
تاریخ نشر : دى 1395
عنوان : مدل سازی فضایی و زمانی نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه
شرح مختصر :
مدل سازی فضایی و زمانی نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه