نام نویسنده : علیرضا صالحی پورمیلانی
ناشر : فصلنامه علمی و پژوهشی علوم زمین
تاریخ نشر : دى 1395
عنوان : بررسی تأثیرات طوفان گونو بر ژئومورفولوژی خطوط ساحلی ایران ( دریای عمان )
شرح مختصر :
بررسی تأثیرات طوفان گونو بر ژئومورفولوژی خطوط ساحلی ایران ( دریای عمان )