نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  گزارش نقشه ژئومورفولوژی1:100000ساری
...
تاریخ نشر : دى 1395
  گزارش و اطلس نقشه ژئومورفولوژی ساحلی نگور و گواتر - چهار گوش 1:100000 چابهار
...
تاریخ نشر : دى 1395
  گزارش و اطلس نقشه ژئومورفولوژی ساحلی چابهار – چهار گوش 1:100000 چابهار –
...
تاریخ نشر : دى 1395
  ،استفاده از نرم افزار ComMIT در پهنه بندی خطر سونامی در سواحل جاسک، تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، سال اول، شماره پیاپی 2، تابستان
...
تاریخ نشر : دى 1395
  تفکیک محیط های ژئومورفولوژی ساحلی با استفاده از تصاویر ماهواره ای IRS(مطالعه موردی، بندر دیر بوشهر)
...
تاریخ نشر : دى 1395
  ، باز سازی پالئو هیدرولوژی و پالئواکولوژی دریاچه ارومیه در کواترنری با مطالعه پادگانه های دریاچه ای
...
تاریخ نشر : دى 1395
  بازسازی سطوح دیرینه دریاچه ارومیه در کواترنری با مطالعه پادگانه های دریاچه ای
...
تاریخ نشر : دى 1395
  مدل سازی فضایی و زمانی نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه
...
تاریخ نشر : دى 1395
  بررسی تأثیرات طوفان گونو بر ژئومورفولوژی خطوط ساحلی ایران ( دریای عمان )
...
تاریخ نشر : دى 1395
  گزارش و اطلس نقشه ژئومورفولوژی ساحلی چابهار
...
تاریخ نشر : دى 1395