اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : جهانگیر
نام خانوادگی : دیسه
سمت : رییس گروه
شماره تماس : 02164592356
پست الکترونیکی : jdiseh@yahoo.com
آدرس : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور