اطلاعیه

تاریخچه:

برای اولین بار در سازمان زمین شناسی نقشه ژئومورفولوژی با مقیاس 1:50000 در مدیریت زمین شناسی مهندسی تهیه شد و سال 1380 با تشکیل گروه تخصصی ژئومورفولوژی و مورفودینامیک سواحل در مدیریت زمین شناسی دریایی  تهیه نقشه های ژئومورفولوژی در سواحل شمال و جنوب کشور با مقیاس 1:100000 آغاز شد.

  اهداف گروه:

اهداف بخش ژئومرفولژی ساحلی

1- شناخت مورفولوژی ساحلی ـ طبقه‌بندی و شرح اشکال ویژه پهنه و خط ساحلی

2- تعیین عوامل مؤثر از سوی خشکی و فرسایش پهنه و خط ساحل سهیم هستند برآورد سهم هر یک نسبت به سایر عوامل

3- شناخت پارامترهای مؤثر از سوی دریا که در تحول فرسایش پهنه و خط ساحل نقش ایفا می‌کنند.

4- به دست آوردن نتایجی درباره ماهیت و طبیعت متغیرهای ویژه خطوط ساحلی و محیط‌های ساحلی

5- بررسی نقش فرایندهای مسلط در بهره‌برداری انسان و کاربری اراضی

6- تهیه نقشه های ژئومرفولوژیکی منطقه مورد مطالعه